تجربه چهارم: یک مادر

من پس از فارغ التحصیلی در یک آزمایشگاه خصوصی کار می کردم تا اینکه پس از ازدواج به لطف خدا صاحب فرزند شدیم. همسرم پزشک بوده و تا دیروقت ناچار …