در ویرچولب افراد می توانند بی نهایت آزمایشگاه و در هر آزمایشگاه مجازی بی نهایت دستگاه را شبیه سازی کنند و ارائه دهند. سپس در هر آزمایشگاه بی نهایت فراگیر را عضو نمایند و آموزش بدهند. پس ویرچولب یک اکوسیستم آموزشی است که می تواند شبیه سازی دستگاه های آزمایشگاهی را متحول نماید.