جشنواره آزمایشگاه های مجازی

نظر به ضرورت توسعه شبیه سازهای آموزشی در دوره همه گیری کرونا، به مدت محدودی سرویس های اکوسیستم با 50 درصد تخفیف واگذار میگردد.​

طرح الماس

ویژه دانشگاه ها
هزار تومان 999 ماهانه
 • تعداد نامحدود آزمایشگاه
 • تعداد نامحدود استاد
 • تعداد نامحدود تجهیزات
 • ثبت نام نامحدود دانشجویان
 • دسترسی نامحدود اساتید
 • پشتیبانی آنلاین
فوق العاده

طرح طلایی

ویژه دانشکده ها
هزار تومان 499 ماهانه
 • 10 آزمایشگاه
 • 50 استاد
 • 50 مورد تجهیزات
 • ثبت نام نامحدود دانشجویان
 • دسترسی نامحدود اساتید
 • پشتیبانی آنلاین
محبوب

طرح نقره ای

ویژه گروه های آموزشی
هزار تومان 199 ماهانه
 • یک آزمایشگاه
 • 20 استاد
 • 10 مورد تجهیزات
 • دسترسی نامحدود اساتید
 • ثبت نام نامحدود دانشجویان
مفید

طرح برنزی

ویژه فریلنسرها و اساتید
هزارتومان 49 ماهانه
 • یک آزمایشگاه
 • یک مورد تجهیزات
 • یک استاد
 • ثبت نام نامحدود دانشجویان
کارآفرین

حداقل مدت سفارش یک ماه است و شما می توانید در پایان هر ماه سرویس خود را خاتمه دهید.

خیر، آزمایشگاه های مجازی فقط در داخل ویرچولب کار می کنند. اما می توانید درخواست انیمیشن تجهیزات خود را بنمایید که هزینه اضاقی دارد.

هر دستگاهی که بتوان تصاویر مناسبی از آن تهیه نمود و روی آن تصاویر نشانگذاری نمود، می تواند در این آزمایشگاه مجازی وارد شود.

بله شما می توانید درخواست تولید تجهیرات آزمایشگاهی خود در ویرچولب را بنمایید. که یک سرویس افزوده می باشد.

بله، شما می توانید دستگاه های آزمایشگاهی خود را در ویرچولب تولید نمایید و استفاده از آنها را به کاربران و فراگیران خود بفروشید.