فراگیران می توانند در شبیه سازهای طراحی شده در ویرچولب، نه تنها مراحل کار با دستگاه را آموزش ببینند بلکه حتی می توانند درک دقیق و صحیحی از روش کار خود براساس ابزارهای مورد استفاده و همچنین خطاهای احتمالی در صورت انجام اشتباه فرایند، پیدا کنند. زیرا ویرچولب می تواند به کلیه فرایندهای صحیح و غلط در یک آزمایشگاه پاسخ متناسب با واقعیت بدهد.